​Algemene voorwaarden DIER! Oppas, Uitlaatservice en Educatie


Artikel 1 - Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Dier!: De natuurlijke of rechtspersoon, die zijn bedrijf maakt van het verzorgen van dieren op locatie, het uitlaten van honden, het in klas-, verzorgingshuis-, ziekenhuis- of dagopvang brengen van aaidieren.
2. Gastdier: Het huisdier van de klant waarvoor de verzorg- of uitlaatovereenkomst wordt/is gesloten.
3. Aaidier: Het huisdier dat in de klas,verzorgingshuis, ziekenhuis of dagopvang gebracht wordt.
4. Klant: De natuurlijke - of rechtspersoon, die met Dier! een oppas- uitlaat- of in-de-klas-overeenkomst heeft gesloten.
5. Gastheer: degene die bevoegd is om namens Dier! de oppas- of uitlaatovereenkomst met de klant af te sluiten en uit te voeren of de schriftelijke toestemming voor het in de klas, verzorgingshuis, ziekenhuis of dagopvang brengen van dieren af te sluiten en uit te voeren.
6. Verzorg- , uitlaat, in-de-klas overeenkomst: De overeenkomst tussen Dier! en de klant, waarbij Dier! zich verplicht het gastdier gedurende een bepaalde periode te verzorgen, uit te laten of het aaidier in de klas te brengen, tegen een door de klant te betalen prijs.
7. 10-wandelingenkaart: de uiltaatservice werkt met een strippenkaart. De klant koopt 10 wandelingen in, telkens wanneer de gastheer van DIER! de hond voor een wandeling meeneemt tekent hij een strip af op de kaart.

Artikel 2 – Algemeen

1. Op de overeenkomsten zijn de navolgende algemene voorwaarden van toepassing, tenzij daarvan, uitsluitend schriftelijk, is afgeweken.
2. DIER! zal in een persoonlijk gesprek kennis maken met het gastdier (of dieren) dat ter verzorging of uitlaten wordt aangeboden en of de klant.Tijdens dit gesprek zal de inschrijving plaatsvinden.

Artikel 3 – Inschrijving oppas

1. Voor het aangaan van de oppasovereenkomst vindt er een vrijblijvend gesprek bij de klant thuis plaats. Dit gesprek vindt plaats in het belang van het te verzorgen dier of dieren. Bij het maken van de afspraak wordt klant gewezen op de algemene voorwaarden op de website. Des gevraagd zal een papieren exemplaar worden overhandigd.
2. Naar aanleiding van het gesprek wordt het oppasovereenkomst door de gastheer en de klant gezamenlijk ingevuld en ondertekend. Aan de klant zal een (kopie)  exemplaar van de oppasovereenkomst worden gegeven. De oppasovereenkomst, voorzien van de handtekening van de klant, geldt als bevestiging van de afgesproken diensten en beide partijen dienen zich te houden aan de algemene voorwaarden. Er wordt tevens een sleutelcontract gemaakt en ondertekend en de sleutel wordt overhandigd aan de gastheer van DIER!
3. De oppasovereenkomst bevat in ieder geval de volledige naam en het adres van DIER! en de klant, adres waar de klant bereikbaar is gedurende de verzorgingsperiode, de naam van het gastdier, gegevens ten aanzien van het ras, geslacht, de leeftijd en eventuele bijzondere kenmerken van het gastdier, de door de klant gewenste duur van de verzorging van het gastdier en de door de klant verschuldigde prijs per dag, dat de verzorging van het gastdier duurt.

Artikel 4 – Inschrijving uitlaatservice

1. Voor het aangaan van de uitlaatovereenkomst vindt er altijd een vrijblijvend gesprek en een korte proefwandeling bij de klant plaats. Bij het maken van de afspraak wordt klant gewezen op de algemene voorwaarden op de website. Des gevraagd zal een papieren exemplaar worden overhandigd.
2. Aan het einde van het gesprek wordt door de gastheer van DIER! een afspraak gemaakt voor het opmaken van de uitlaatovereenkomst of dit wordt direct gedaan waarna beide partijen deze zullen ondertekenen. Aan de klant zal een (kopie) exemplaar van de uitlaatovereenkomst worden gegeven. Het uitlaatovereenkomst, voorzien van de handtekening van de klant, geldt als bevestiging van de afgesproken diensten.  Tevens wordt er een sleutelcontract opgesteld en ondertekend en de sleutel overhandigd aan de gastheer van DIER!
3. De uitlaatovereenkomst bevat in ieder geval de volledige naam en het adres van DIER! en de klant, telefoonnummer waarop de klant bereikbaar is gedurende het uitlaten, de naam van het gastdier, gegevens ten aanzien van het ras, geslacht, de leeftijd en eventuele bijzondere kenmerken van het gastdier, en de door de klant verschuldigde prijs per uitlaatbeurt.

4. Er wordt gewerkt met een 10-wandelingenkaart. Deze kaart is alleen geldig wanneer de gegevens zijn ingevuld en de kaart getekend is door een gastheer van DIER! De kaart wordt betaald voor aanvang van de eerste uitlaatbeurt.
5. Bij telefonische reservering wordt de uitlaatovereenkomst per post of mail aan de klant toegezonden, waarbij een exemplaar van deze algemene voorwaarden wordt meegezonden. Echter er zal altijd een gesprek plaatsvinden tussen gastheer en klant daar de klant de sleutel aan de gastheer dient te geven en het sleutelcontract moet worden ondertekend door beide partijen. Dit gesprek is ook in het belang van het uit te laten dier.

Artikel 5 – Inschrijving Educatie

1. Van iedere reservering voor het in de klas brengen van een aaidier door DIER! wordt door de gastheer de overeen gekomen afspraken in mail gezet. Bij het maken van de afspraak wordt klant gewezen op de algemene voorwaarden op de website. 
2. Deze mail bevat in ieder geval de volledige naam en het adres van DIER! en de klant, gegevens ten aanzien van de in de klas te brengen aaidieren, de door de klant gewenste datum waarop de dieren in de klas komen en de door de klant verschuldigde prijs die het bezoek kost.
3. Bij inschrijving ter plekke wordt de in-de-klas-overeenkomst door de gastheer en de klant gezamenlijk ingevuld en ondertekend. Aan de klant zal een (kopie) exemplaar van de in-de-klas-overeenkomst worden gegeven. Het in-de-klas-overeenkomst, voorzien van de handtekening van de klant, geldt als bevestiging van de afgesproken diensten.

 

Artikel 6 – Reservering

1. Het totale bedrag vermeld op de oppas-, uitlaat, of in-de-klas-overeenkomst dient voor aanvang van de diensten te zijn voldaan.
2. Indien het totaalbedrag niet voor de aanvang van de de diensten niet is voldaan, vervalt het recht op deze diensten.
3. Indien een reservering ongedaan wordt gemaakt binnen 24 uur voor de overeengekomen aanvang van de eerste verzorgdag, eerste uitlaatbeurt of de dag dat de dieren in de klas komen, is de klant aan DIER! het totale bedrag verschuldigd. Uitzondering hierop is het overlijden of ziek worden van het gastdier. De klant moet hiervoor wel een bewijsstuk van een dierenarts overhandigen aan het DIER!.

Artikel 7 – Betaling

1. De op  de oppas-, uitlaat- of in-de-klas-overeenkomst vermelde prijs per dag geldt per gastdier, tenzij anders aangegeven. In deze prijs zijn begrepen de kosten van verzorging en voorijkosten mits binnen Emmen. Anders geldt een kilometervergoeding van €0,21 per gereden km.
2. DIER! is verplicht een prijslijst op de website te plaatsen, dan wel een prijslijst aan de klant te overhandigen.
3. Betaling van hetgeen de klant op grond van de uitlaat-, oppas- of in-de-klas-overeenkomst aan DIER! verschuldigd is, geschiedt minimaal 24 uur voor de ingang van de overeenkomst of voor het ingaan van de 10-wandelingenkaart.
4. Bij het eventuele vermindering van verzorgdagen door de klant is DIER! gerechtigd de resterende dagen van het overeengekomen verzorging aan de klant in rekening te brengen tegen de overeengekomen prijs per dag.
5. De klant ontvangt een bewijs van betaling van DIER!.
6. In geval van niet tijdige betaling door de klant is DIER! gerechtigd alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten aan de klant in rekening te brengen met een minimum van € 226,89.

Artikel 8 – Rechten en plichten van DIER! oppas en uitlaat

1. DIER! verplicht zich om op basis van de gesloten overeenkomst gedurende de overeengekomen periode de overeengekomen diensten te verlenen.
2. DIER! verplicht zich tot het zorgvuldig voeden, verzorgen en of uitlaten van het gastdier.
3. DIER! zal zoveel mogelijk rekening houden met de individuele wensen van de klant ten aanzien van de verzorging en het uitlaten van het gastdier.
4. Indien de klant toch niet op de overeengekomen aanvangsdatum gebruik wil maken van de diensten van DIER!, mag DIER! de pensionovereenkomst als ontbonden beschouwen. In dat geval is de klant wel verplicht de gehele gereserveerde periode te betalen.
5. DIER! is gerechtigd de verzorging of het uitlaten van het gastdier te weigeren wanneer dit gevaar oplevert voor de medewerkers van DIER!, andere gastdieren of het gastdier zelf.
6. Over de periode die het gastdier na de beëindiging van de overeenkomst verzorgd wordt, is de klant de prijs per dag aan DIER! verschuldigd die in de overeenkomst is overeengekomen.
7. Indien DIER! gastdier(en) aantreft of ter uitlaten aangeboden krijgt waarbij erstig vermoeden bestaat van mishandeling zal DIER in het ergste geval genoodzaakt zijn de dierenbescherming in te schakelen. De klant blijft daarbij steeds gehouden om de volledige prijs te betalen vermeerderd met de eventuele kosten.
8. DIER! is na afloop van de verzorging of het uitlaten van het gastdier aan de klant verplicht melding te maken van bijzonderheden van het gastdier tijdens de geleverde diensten. Bij verzorgdieren zal dit gebeuren tijdens een eindgesprek waarbij ook de sleutel weer wordt overhandigd. Bij uitlaatdieren zullen bijzonderheden vermeld worden per mail of middels een geschreven briefje dat bij de wandelkaart wordt gelegd. Bij ernstige zaken zal een telefonisch of persoonlijk gesprek gepland worden.

9. DIER! behoudt zich het recht om in zeer extreme gevallen de wandelingen te anuleren. U kunt hierbij denken aan extreme weersomstandigheden waarbij door het KNMI code rood wordt afgegeven, ziekte van de gastheer of autopech. DIER! zal alles in het werk stellen om, binnen veilige grenzen de wandelingen toch door te laten gaan. 

Artikel 9 – Rechten en plichten van DIER! educatie

1. DIER! verplicht zich om op basis van de gesloten overeenkomst gedurende de overeengekomen periode de overeengekomen diensten te verlenen.
2. DIER! zal zoveel mogelijk rekening houden met de individuele wensen van de klant ten aanzien van het in de klas te brengen aaidier en de activiteiten daaromtrent.
3. Indien de klant toch niet op de overeengekomen aanvangsdatum gebruikt wil maken van de diensten van DIER!, mag DIER! de overeenkomst als ontbonden beschouwen. In dat geval is de klant wel verplicht te betalen.
4. DIER! is gerechtigd de aaidieren uit de klas te verwijderen of haar diensten te weigeren indien het er door de klant niet voldaan wordt aan de voorwaarden van DIER! om aaidieren in de klas te brengen en houden, zoals vermeld in artikel 10.3.
5. DIER! is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan mensen of eigendommen van de klant wanneer de voorwaarden niet worden nageleefd.

6. DIER! behoudt zich het recht om in uitzonderlijke gevallen de gastlessen te anuleren. U kunt hierbij denken aan extreme weersomstandigheden waarbij door het KNMI code rood wordt afgegeven, ziekte van de gastheer of autopech. Er zal een nieuwe afspraak gemaakt worden om de gastles als nog te geven.

Artikel 10 - Rechten en plichten van de klant

1. De klant dient ruim voldoende voedsel en verzorgingsmaterialen (denk ook aan medicijnen) in huis te hebben voor de oppasperiode van het gastdier, mits dit niet het geval is komen de kosten van het aanschaffen van extra voer etc voor kosten van de klant.
2. De klant is verplicht bij aanvang van het verblijf van het gastdier alle gegevens en bescheiden aan DIER!  te (ver)melden, welke noodzakelijk zijn voor een goede en verantwoorde verzorging en uitlaatbeurt van het gastdier.
3. De klant is aansprakelijk jegens DIER! voor schade, die ondervonden wordt ten gevolge van het niet (ver)melden, dan wel het geven van onjuiste gegevens en documenten met betrekking tot het gastdier.
4. De klant is verplicht de aanwijzingen van de gastheer van DIER!, ten behoeve van de veiligheid van het aaidier, de aanwezige mensen en eigendommen, op te volgen.
5. Oppas gastdieren dienen (indien mogelijk) direct voor vertrek behandeld te zijn tegen vlooien (luizen, teken etc) en ontwormd te zijn. Uitlaathonden dienen regelmatig behandelt te worden tegen vlooien en teken.

6. De klant dient over de gezondheid van zijn dier(en) te waken. Dwz ziekte voorkomen door preventieve maatregelen te treffen en bij ziekte de juiste zorg te bieden.Wanneer bij medewerkers van DIER! een ernstig vermoeden bestaat van verwaarlozing, mishandeling kan in het ergste geval de dierenbescherming ingeschakeld worden.

Artikel 11 - Ziekte en/of overlijden van het gastdier

1.De klant zal in geval van ziekte (of redelijk vermoeden van ziekte) van het gastdier zich afmelden voor de wandeling of in ieder geval contact opnemen met de medewerkers van DIER! om in overleg te besluiten tot eventuele afmelding.

2. De klant machtigt hierdoor DIER! om in geval van ziekte van het gastdier (of een redelijk vermoeden van ziekte) tijdens het verzorging of uitlaten van het gastdier door DIER! op kosten van de klant een dierenarts te consulteren en die maatregelen te nemen, die haar in de gegeven situatie juist voorkomen.
2. Indien het gastdier tijdens de verzorging of het uitlaten door DIER! onverhoopt komt te overlijden, kan DIER! door een onafhankelijk deskundige sectie laten verrichten. De kosten van de sectie komen voor rekening van DIER!.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

1. Een tekortkoming in uitvoering van de verzorg-, uitlaat- of in-de-klas-overeenkomst kan DIER! niet worden toegerekend, indien zij niet te wijten is aan zijn schuld, noch volgens de wet, rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer voor zijn rekening komt of het gevolg is van onvoorziene omstandigheden bij DIER! en/of bij personen en/of diensten en/of instellingen, waarvan DIER! gebruik wenst te maken bij de nakoming van de verzorg-, uitlaat of in-de-klas-overeenkomst.
2. DIER! zal ernaar streven de klant, in geval van een onvoorziene omstandigheid, hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
3. DIER! is niet aansprakelijk voor door de klant of derden geleden directe of indirecte schade, die verband houdt met een tekortkoming door DIER! en/of door haar ingeschakelde hulppersonen en derden bij de uitvoering van de verzorg-, uitlaat of in-de-klas-overeenkomst, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van uitsluitend DIER!. DIER! is niet aansprakelijk voor opzet of grove schuld van de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden bij de uitvoering van de verzorg-, uitlaat, of in-de-klas-overeenkomst.
4. Ingeval DIER! aansprakelijk kan worden gehouden voor enige schade, die de klant lijdt als gevolg van niet-nakoming door DIER! van haar verplichtingen uit de verzorg-, uitlaat- of in-de-klas-overeenkomst, blijft de schadevergoeding ten alle tijde beperkt tot de overeengekomen prijs, met daarbij een maximum van bedrag € 363,00 (zegge: driehonderdendrieënzestig Euro).
5. De klant vrijwaart DIER! voor alle schades en rechtsvorderingen van derden en is uit hoofde van de verzorg-, uitlaat- of in-de-klas-overeenkomst gehouden gevolg te geven aan de oproep in vrijwaring door DIER!.

Artikel 13 – Geschillen en toepasselijk recht

1. In geval van geschillen is in eerste aanleg bevoegd de rechter binnen wiens gebied DIER! is gevestigd, tenzij de klant binnen één maand nadat DIER! schriftelijk aan de klant heeft meegedeeld het geschil voor te zullen leggen aan deze rechter, alsnog kiest voor behandeling van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter.
2. Op de verzorg-, uitlaat- of in-de-klas-overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
3. Nietigheid of vernietiging van een deel van deze Algemene Voorwaarden heeft niet de nietigheid, vernietiging van alle bepalingen van deze Algemene Voorwaarden tot gevolg.Algemene voorwaarden DIER! Training

Artikel 1 - Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Dier!: De natuurlijke of rechtspersoon, die zijn bedrijf maakt van het geven van cursussen aan klanten en hun huisdier
2. Gastdier: Het huisdier van de klant waarmee de training wordt gevolgd.
3. Klant: De natuurlijke - of rechtspersoon, die bij Dier! Training de cursus met zijn of haar dier volgt.
4. Team: De klant en zijn huisdier vormen samen een team.
5. Instructeur: degene die bevoegd is om namens Dier! Training de cursussen aan de klant en zijn dier te geven.
6. Inschrijfformulierr: De overeenkomst tussen Dier! en de klant, waarbij Dier! zich verplicht de cursus te geven tegen een door de klant te betalen prijs.
7. Cursus: De door Dier! Training uit te voeren werkzaamheden ten behoeve het vergroten van de kennis van de klant over het opvoeden en trainen van zijn huisdier, e.e.a. als nader bepaald in deze algemene voorwaarden.
8. Veld: de locatie waarop de cursussen en trainingen worden gegeven.


Artikel 2 – Algemeen
1. Op de overeenkomsten zijn de navolgende algemene voorwaarden van toepassing, tenzij daarvan, uitsluitend schriftelijk, is afgeweken.


Artikel 3 – Inschrijving DIER! Training
1. Elk team dat zich aanmeldt bij DIER! training voor het volgen van een cursus vult een aanmeldingsformulier in.
2. Het aanmeldingsformulier bevat in ieder geval de volledige naam en het adres van DIER! en de klant, gegevens ten aanzien van het ras, geslacht, de leeftijd en eventuele bijzondere kenmerken van het gastdier en de door de klant gewenste te volgen cursus.
3. Het aanmeldingssformulier, voorzien van een vinkje in het vakje 'ik ga akkoord met de algemene voorwaarden', geldt als bevestiging van de trainingsovereenkomst.


Artikel 4 – Betaling
1. Na het aanmelden van het team door de klant is DIER! gerechtigd van de klant een betaling te verlangen voor te volgen cursus.
2. Indien een klant niet naar de trainingen komt heeft hij geen recht op restitutie van het betaalde cursusgeld of welk deel ook hiervan. Uitzondering hierop is het overlijden of ziek worden van het gastdier. De klant moet hiervoor wel een bewijsstuk van een dierenarts kunnen overhandigen aan het DIER!.
3. De op de website vermelde prijs geldt per cursus per team, tenzij anders aangegeven. In deze prijs zijn begrepen de kosten van de instructeur, gebruikte trainingsmaterialen,en de verschuldigde BTW.
4. DIER! is verplicht een prijslijst op de website te plaatsen, dan wel een prijslijst aan de klant te overhandigen.
5. Betaling van hetgeen de klant op grond van de aanmeldingsovereenkomst aan DIER! verschuldigd is, geschiedt direct bij de inschrijving per bank. De klant ontvangt de cursusinformatie wanneer de betaling is voldaan.

6. De betaling moet door DIER! ontvangen zijn voor aanvang van de eerste les.
7. De klant ontvangt, indien gewenst, een bewijs van betaling van DIER!.
8. In geval van niet tijdige betaling door de klant is DIER! gerechtigd alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten aan de klant in rekening te brengen met een minimum van € 226,89.
9. DIER! heeft altijd het recht om betaling vooraf, of het stellen van zekerheid te eisen, of anderszins afwijkende betalingsvoorwaarden te stellen, ingeval gerede twijfel bestaat dat de klant niet of niet volledig zal betalen.


Artikel 5 – Rechten en plichten van DIER! Training
1. DIER! verplicht zich om op basis van de gesloten overeenkomst gedurende de overeengekomen periode de overeengekomen diensten te verlenen.
2. DIER! verplicht zich tot het gedegen opleiden en bijscholen van zijn instructeurs.
3. DIER! verplicht zich tot het zorgvuldig maken van cursusmateriaal en het bijwerken van dit materiaal naar de nieuwste inzichten.
4. DIER! is gerechtigd het team te verwijzen naar een andere hondenschool of gedragstherapeut, indien de veiligheid van andere teams en instructeurs in het geding is.
5. Indien er bij de instructeurs van DIER! een ernstig vermoeden bestaat van mishandeling zal DIER in het ergste geval genoodzaakt zijn de dierenbescherming in te schakelen. De klant blijft daarbij steeds gehouden om de volledige prijs te betalen vermeerderd met de eventuele kosten.

6. Wanneer een cursist zijn dier, tijdens de training, slaat, schopt of op enigerlei andere wijze opzettelijk pijn doet, wordt deze verwijdert van het trainingsveld (zie ook regel 5.5.)
7. DIER! is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan mensen of eigendommen van de klant wanneer de voorwaarden, zoals vermeld in artikel 6.3 niet worden nageleefd.

8. DIER! zal zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens van de klant. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden en worden veilig bewaard.

9. DIER! vraagt de klant expliciet toestemming voor het plaatsen van beeldmateriaal op de website en social media, deze toestemming kan ten alle tijden worden ingetrokken door de klant, waarna DIER! het materiaal zo snel mogelijk zal verwijderen.


Artikel 6 - Rechten en plichten van de klant
1. De klant is verplicht voor aanvang van de cursus alle gegevens en bescheiden aan DIER!  te (ver)melden, welke noodzakelijk zijn voor een goede en verantwoorde training van het gastdier.
2. De klant is aansprakelijk jegens DIER! voor schade, die ondervonden wordt ten gevolge van het niet (ver)melden, dan wel het geven van onjuiste gegevens en documenten met betrekking tot het gastdier.
3. De klant is verplicht de aanwijzingen van de gastheer van DIER!, ten behoeve van de veiligheid van de instructeur, het team en de andere teams en eigendommen, op te volgen.
4. De klant zal zich per email of telefoninsch afmelden indien het team niet op de training kan komen.
5. De klant dient zich te houden aan de veldregels zoals deze hem overhandigd en uitgelegd zijn bij aanmelding van het team. Deze regels bevinden zich ook in het cursusmateriaal, in de mails die men ontvangt na inschrijving en op de website
6. De klant zal zijn dier op positieve wijze trainen, correcties zijn niet toegestaan.


Artikel 11 - Ziekte en/of overlijden van het gastdier
1. De klant zal in geval van ziekte (of redelijk vermoeden van ziekte) van het gastdier zich afmelden voor de cursus of in ieder geval contact opnemen met de instructeur om in overleg te besluiten tot eventuele afmelding.
2. Indien het gastdier tijdens de cursus onverhoopt komt te overlijden, kan DIER! door een onafhankelijk deskundige sectie laten verrichten. De kosten van de sectie komen voor rekening van DIER!.

3.  Wanneer er een vermoeden bestaat van een besmettelijke ziekte, dient de klant de medewerkers van DIER! hiervan op de hoogte te stellen en het dier af te melden voor de curcus of minimaal overleg te plegen met de instructeurs.

4. De klant dient over de gezondheid van zijn dier(en) te waken. Dwz ziekte voorkomen door preventieve maatregelen te treffen en bij ziekte de juiste zorg te bieden. Wanneer bij medewerkers van DIER! een ernstig vermoeden bestaat van verwaarlozing, mishandeling kan in het ergste geval de dierenbescherming ingeschakeld worden.


Artikel 12 - Aansprakelijkheid
1. Een tekortkoming in uitvoering van de aanmeldingsovereenkomst kan DIER! niet worden toegerekend, indien zij niet te wijten is aan zijn schuld, noch volgens de wet, rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer voor zijn rekening komt of het gevolg is van onvoorziene omstandigheden bij DIER! en/of bij personen en/of diensten en/of instellingen, waarvan DIER! gebruik wenst te maken bij de nakoming van de aanmeldingsovereenkomst.
2. DIER! zal ernaar streven de klant, in geval van een onvoorziene omstandigheid hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
3. DIER! is niet aansprakelijk voor door de klant of derden geleden directe of indirecte schade, die verband houdt met een tekortkoming door DIER! en/of door haar ingeschakelde hulppersonen en derden bij de uitvoering van de aanmeldingsovereenkomst, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van uitsluitend DIER!. DIER! is niet aansprakelijk voor opzet of grove schuld van de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden bij de uitvoering van de aanmeldingsovereenkomst.
4. Ingeval DIER! aansprakelijk kan worden gehouden voor enige schade, die de klant lijdt als gevolg van niet-nakoming door DIER! van haar verplichtingen uit de aanmeldingsovereenkomst, blijft de schadevergoeding ten alle tijde beperkt tot de overeengekomen prijs, met daarbij een maximum van bedrag € 363,00 (zegge: driehonderdendrieënzestig Euro).
5. De klant vrijwaart DIER! voor alle schades en rechtsvorderingen van derden en is uit hoofde van de aanmeldingsovereenkomst gehouden gevolg te geven aan de oproep in vrijwaring door DIER!.


Artikel 13 – Geschillen en toepasselijk recht
1. In geval van geschillen is in eerste aanleg bevoegd de rechter binnen wiens gebied DIER! is gevestigd, tenzij de klant binnen één maand nadat DIER! schriftelijk aan de klant heeft meegedeeld het geschil voor te zullen leggen aan deze rechter, alsnog kiest voor behandeling van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter.
2. Op de aanmeldingsovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.
3. Nietigheid of vernietiging van een deel van deze Algemene Voorwaarden heeft niet de nietigheid, vernietiging van alle bepalingen van deze Algemene Voorwaarden tot gevolg.

2012 © Copyright DIER! No animals were harmed in the making of this site or at any other time ;-)

KvK nummer: 56533225

  • w-facebook